Skolebestyrelsesmøde den 20. marts 2024

 

Onsdag d. 20.03.2024

kl. 18.00-20.00

på Tølløse Skole

Forældrerepræsentanter: Asker Thomasen, Gry Bejstrup, Martin Sørensen, Martin Skygge, Randi Rønne, Zeki Sadic, Jens Jakob Albers
Ledelse: Steen Windfeldt, Rasmus Nederskov, Mette Sand Reichenbach
Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen
Fraværende: Zeki
Mødeleder: Martin/Randi

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Godkendt

 

Pkt. 3. Orientering fra elevrådet
- Ledelse
- Personale

Paw:
vi har ansat to nye kollegaer til sfo. En med fokus på teater, og en med fokus på bevægelse. 1 mand og 1 dame.

Gode ansøgere. 5 til samtale og ca. 50  ansøgere.

Pædagoger skal have kursus/oplæg om fritidspædagogik.

Vi kan drage fordel af den nye pædagoguddannelse i Holbæk.

HN:
skole-hjem-samtaler, national trivselsmåling, kommende skoleår har vi taget hul på og fylder resten af året. ICDP kurser, og thinking classroom. National trivsels undersøgelse kører nu og SB orienteres når resultatet forelægger.

Steen:
økonomi: er tilrettet og passer nu med et lille overskud. Et overskud på 1,7 mio. alt andet lige, spørgsmålet er om vi må bruge det, det svar er undervejs fra politikere/fagcenter. Rimelig tilfreds med resultatet.

Sikker drift.

Vi bøvler en del med en lille gruppe elever, der udfordrer os ift. Adfærd mm. Disse elever fylder uforholdsmæssigt meget og vi er i gang med at sætte indsatser, gennem dialog og møder med forældre. Hvem der bestemmer er ikke til diskussion.

i skolen, skal der være trygt og roligt.

Skoleplan er fremlagt i lærergruppen, og der er nikket til den. Vi påbegynder den egentlige fagfordeling efter påske.

Fokus på ny struktur, PT, kapital, bevægelse, teamsamarbejde.

Vi har flere elever der ikke trives, og som har en behov for trivselsaktiviteter for at styrke deres selvværd mm.

 

Elever er fraværende.

 

Pkt. 4. Princip om brug af mobiltelefoner på Tølløse Skole

-          Beslutning

Steen orienterer omkring principper for dette. Vi har ikke nået det, så det skal genbesøges.

Elever er stadig blandede omkring det afh. Af alder og trin.

Der er stadig en problemadfærd omkring de elevers som ikke vil aflevere.

Bilag eftersendes og punktet tages op næste gang.

Zeki mangler.

 

 

Pkt. 5.  Planlægning af næste skoleår – skoleplan

Planlægning af næste skoleår:

Vi er i gang, lærere og pædagoger har indgivet ønsker og ledelsen giver derudfra et take på det til dialog.

Vi skal i kommende år, arbejde i professionelle læringsfælleskaber. Teamet omkring en børneportefølje løser kerneopgaven rundt om eleverne. Tanken om læring og fælles faglig sparring er central.

Teamkontrakter og møde struktur/indhold styres bedre.

Alt skal styres gennem Docendo.

Elev til elev, bevægelse, varieret skoledag. Arbejde projektorienteret, egen autonomi, respekt for forskelligheder.

Få lærer princip er også en del af det.

 

Gry: bliver der et fokus på at følge de små.

Ja, så skift som muligt, men det kan være nødvendigt. Vi prøver med færre skift, f.eks. 6 kl. 3-4 kl.

 

Pkt. 6. Elevflugt i 7.kl. lige nu oplever vi ikke denne elevflugt. Hvad skal vi diskutere: hvordan fastholder vi eleverne også i 7.kl.

(oplysning, kommunikation, strategi).

Pt. Oplever vi ikke dette problem.

Vi ønsker, at arbejde mere sammen med UG, St.Merløse ift. Metodefællesskab mm.

Hvordan arbejder vi med de elever, som ikke skal noget andet? – er det noget som vi skal være opmærksomme på?

 

Pkt. 7. Eventuelt

1.      Ford transit: vi kigger på leasing af ny eller to

2.      den nye aftale på folkeskoleområdet. Kom i går. Kort orientering om det, hvad vi ved for nuværende. SW orienter.

Vi afventer og drøfter mere når det er klart.

3.      invitation fra Holbæk Kommune for SB. Dato ukendt (Maj).

4.      Varsling af forældre til forældre café: kan denne dato meldes tidligere ud, obs herpå.

Hvad er ideen med forældre caféer?

 

Udkast til forældrebrev rundsendes til alle fra Gry inden næste møde.

 

Punkter til næste møde

Næste gang:

Frikvarter: hvad skal vi lave

Gå i byen princip

Elevstyret kiosk, frugt (bod)

Overvågning inde og ude

Senest opdateret 21-05-2024