Skolebestyrelsesmøde den 22. november 2023

Onsdag den 22. november 2023 18.00-20.00

Forældrerepræsentanter: Asker Thomasen, Gry Bejstrup, Lisbeth Larsen, Martin Sørensen, Martin Skygge, Randi Rønne, Zeki Sadic

Ledelse: Steen Windfeldt,Mette Sand Reichenbach 

Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen

Elever: afbud

Fraværende: Martin Skygge, Asker Thomasen

Mødeleder: Martin Sørensen


Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Beslutning
Obs på, at punkt om kommunikation og Aula er blevet flyttet.

Pkt. 2. Opfølgning fra forrige møde (Nyt fra formand og bestyrelse)

Orientering
Formand: Opfordring til at rette individuel henvendelse ift. P forhold ved ”sløjfen”. Obs på at mange benytter p-plads ved børnehaven, det skaber farlige forhold for bløde trafikanter da det opleves vigepligt ikke overholdes. Skolebestyrelsen oplever, der er et praktisk problem, hvilket bringes videre til kommunen.

Pkt.3. Orientering fra hverdagen
- Ledelse
- Personale
- Elever

Ledelse:
Skriv et brev til Steen, et læsekursus i samarbejde med LæseTek. Interessant læsning med gode forslag til undervisning ude af klasserummet, bevægelse, og at der er afveksling i skoledagen.

Elever:
Der er gang i elevrådet. Der laves et stort og lille elevråd. Arbejdes i makkerpar.

Medarbejdere:
Der er ansat nye pædagoger de er blevet taget godt imod og der er gang i gode ting. Der har været sygdom særligt i udskolingen, det har betydet aflysninger og mange vikarer. Der er ligeledes startet en lærer i indskolingen.
Vi arbejder på at bruge skolens medarbejder ressourcer på bedst mulig måde, så der er det rigtige forhold personale på arbejde ift. børn.

Tølløse Skole har indledt samarbejde med erhvervsuddannelserne. Vi arbejder på etablering af samarbejde med de lokale virksomheder, så undervisningen bliver mere praksisfaglig i perioder evt. praktikforløb. Vi skal finde virksomheder, der har lyst til at være med i samarbejdet og etablering af kontakt til det lokale erhvervsforum.
Pt fylder en ændring i de administrative centre, revisitationer og ny indskrivninger i k-klassen.

Pkt. 4. Politisk sag, justering af tildelingsmodel 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis?Referat-Udvalget-for-Boern-og-Skole-d.08-11-2023-kl.15.00&id=c9b5ad22-ec0b-46a1-984c-8e3324dbef6e

Høringsperiode 9-26. november
(orientering og drøftelse – til høringssvar)

Orientering om den evaluering, der har været ift. tildeling.
4 Skoler med lavest demografisk indeks, får andel i pulje fra UVM.

Udgiften til specialundervisning i DK stigende. Der er flere der har et behov, og det bliver dyrere.

Central pulje afskaffes, det kan have konsekvenser, da der er en usikkerhed i hvor mange elever, der har brug for et specialiseret skoletilbud.

Kigges der på den samlede ”pose penge” er de 10 mio., en omfordeling af den økonomi, der er tildelt på nuværende tidspunkt.

Godt at der er et incitament i at elever bliver så tæt på almen, at der laves løsninger, der virker for hvert enkelt barn.

Obs på at Tølløse skole overtager de økonomiske forpligtigelser fra de mindre landsbyskoler, hvis der er elever, der er visiteret til spec.uv.

Pkt. 5. Regnskab 2023 

Estimat for årets regnskab (orientering)

Vi har et mindre overskud, der er indkøbt inventar til SFO og to klasser, hvor der er tænkt i de inkluderende undervisnings- og læringsmiljøer. Samt matematikbog system.
Bestyrelsen ønsker at Tina B kommer til budgetopfølgning.

Pkt. 6. Videoovervågning

Kan der være videoovervågning udvalgte, indendørs skader, hvis der f.eks. er gentagne gange med hærværk? (Drøftelse)

Der er pt. ofte hærværk på toiletter, der arbejdes med ansvarlighed i elevgruppen. Der skal arbejdes på en adfærdsændring og med en nysgerrighed i hvorfor der er elever, der ødelægger deres omgivelser.

SB ønsker at der arbejdes i en anden retning end med Video, da det ikke er adfærdsændrende.

Pkt. 7. Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse 2024 

(orientering) Jf. vedhæftede bilag.

Pkt. 8. Facelift af årshjul 24

Fokusområder for skolebestyrelsen, 1. halvår 24.
Drøftelse og beslutning

Skolebestyrelsen opfordres til at sende punkter, de er optaget af til formanden, så det kan komme med på dagsordenen.

Ønske om at skolebestyrelsen er på forkant med planlægning af kommende skoleår og eventuelle nye fag ift. regeringens udspil. I januar skal arbejdet med skoleplanen igangsættes.

Pkt. 9. Punkter til næste møde 

Beslutning
Punkter skal sendes til formanden.

Pkt. 10. Eventuelt

Orientering/drøftelse

Bestyrelsesvalg, SB-medlemmer bedes tage stilling til om, de ønsker genvalg.
Computere/ Chromebooks, svaret er fortsat udsat, men hvis det viser sig, at vi kan genindkøbe, er der lavet en udmelding om antal elever ift. antal computere.

Skolen ønsker fortsat at der findes midler til renovering af toiletter

Senest opdateret 01-05-2024