Skolebestyrelsesmøde 

onsdag d. 29.05.2024

kl. 18.00-20.00

på Tølløse Skole

 

Forældrerepræsentanter: Asker Thomasen, Gry Bejstrup, L, Martin Sørensen, Martin Skygge, Randi Rønne, Zeki Sadic, Jens Jakob

Elevråd: Thue

Ledelse: Steen Windfeldt, Rasmus Nederskov

Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen

Fraværende: Martin Skygge, Randi

Mødeleder: Heidi

 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Godkendt

Dagsorden godkendt.

Mette r er Referent.

Pkt. 2. Opfølgning fra elevrådet

Thue fortæller, at der har været holdt elevrådsmøde. Her blev der bl.a. drøftet toiletforhold, at det er vigtigt at holde det pænt, men også at toiletterne ikke er et sted, hvor der skal være nogle, der bare holder til.
Det er ok forhold på toiletterne på mellemtrinnet, i indskolingen og udskolingen, kan man kigge ind over/ under. Det betyder at det ikke er rart at der er nogle der banker på, man skal have fred til at blive færdig.
Der blev også drøftet om der skulle laves en fælles dag hvor der arbejdes med krea, afdelingsopdelt.

Orientering til Elevråd fra SKB:

På seneste SKB møde blev det besluttet at ordningen med at elever afleverer sin telefon om morgenen, fortsætter. Ligeledes er det besluttet at vi skal have indendørssko ordning hele året. Slutteligt blev det besluttet at ordningen at elever kan gå i byen stopper. Vi får mange henvendelser fra naboer, og oplever at der er mange konflikter i forbindelse med at vores elever færdes i byen. Alle tre tiltag er principper der er vedtaget og det vigtige er at finde gode veje i samarbejde.
Vi skal som SKB blive bedre til at tage eleverne med på råd, så beslutninger bliver taget på så bredt et grundlag som muligt.

Pkt. 3. Orientering fra hverdagen
- Ledelse
- Personale
- Elever

 

Der er 9. klasses eksamener. Det er et særligt liv, der begynder. Der er både prøve og censorafvikling, det har betydning for undervisningen i berørte klasser, der skal dækkes ved fraværende lærere. 9. klasses skoledag gik rigtig godt, vi startede med optog, hvor der blev kastet med karameller, sjove udklædninger og mange karameller.

SFO, der er ved at blive lagt sommerferie program. Førskole starter d. 1. august, her laves der et program, der tilgodeser at der er nye børn, der skal lære skolen at kende. SFO arbejder også med et årshjul, så man kan se hvilke planer der er. Der har været holdt møde med 8. årgangsforældre. Vi arbejdede med forældrene om, hvad der er vigtigt for dem. Hvad er det gode undervisningsmiljø, gode samværsregler.

Der var forskellige holdninger til de principper der er vedtaget af SKB.

Der er en god konsensus om, at vi er fælles om at skabe en god skolegang.

Der er ligeledes afholdt forældremøde i 7. årgang her var temaet alkoholkultur og forældre ansvar/samarbejde.

Vigtigt at eleverne gøres duelige og evner at tage ansvar og have medansvar.

Der arbejdes med fagfordelingen. Vi forventer at vi bliver helt færdige i denne uge. Principper er at der arbejdes i team, solide relationer, rette faglighed på rette sted. Der kommer skift, men vigtigt at man ikke får helt nye voksne. Der er fokus på overgangene og der arbejdes med 5 teams. 0+1, 2+3, 4+5, 6+7, 8+9.

Der er ledige stillinger, der er lagt et stillingsopslag ud. Der er lavet løbende ansættelser. 

Der arbejdes med at vi bliver bedre til at finde lokale løsninger og tidlig indsats.

 

Pkt. 4. Orientering om arbejdet med ny økonomisk tildelingsmodel 

SKB vil få en mail fra politikerne, der gerne vil i dialog med SKB om ressourcemodellen.

Fremover vil økonomien til specialundervisning blive tildelt skolen, der så selv skal får økonomien til at balancere.

 

Pkt. 5. Arbejdspunkt: Principper for samarbejdet mellem forældre og skole. Hvad, hvordan og hvor ofte?  (Som afsæt for revidering af principper

Der er talt om den afsatte til til forældrecafé, vil vil gerne invitere til mere dialog med forældrene, få forældrene tættere på, for det er med til at skabe trivsel for eleverne.

Vi ønsker at få revideret de eksisterende skolehjem-samarbejdsprincipper, herunder at der bliver lavet reviderede principper, hvor forældrerådenes rolle defineres.

Det er blandet, hvem, der kommer til forældrecafé. Nogle forældre har benyttet lejligheden til at komme og måske lave noget for deres børn i forbindelse med højtider.

Hvad fungerer, hvad kan gøres anderledes.

Vigtigt at det der tilbydes, planlægges, så det er muligt for forældre at planlægge efter det i årsplanen.

 

Pkt. 6. Årsberetning - Hvad har skb beskæftiget sig med i år? (valg af fokusområder etc.) Video?

SKB-årsberetning laves årligt. nyt år, kutymen er at den laves i sensommeren.

Punkter der ønskes berørt:

Frikvarter veste.

Øget elevdemokrati, elevrådet inddraget.

Der er i høj grad talt om børnene, og deres trivsel. Der har været god plads til at kunne drøfte Tølløses skoles børns trivsel.

At vi lytter til elevernes ønsker om at have noget at lave i pauser, når der ikke er mobiltelefon eller ture i byen.

 

 

Pkt. 7. Punkter til næste møde

·         Evt. ressourcemodel, dialog med politikkerne, har vi nogle input.

·         Info fra erfaringsgruppe om skolebestyrelser i Holbæk kommune.

·         Sommerferie frokost

·         Der er 2-års valgperiode. Martin Skytte udtræder af SKB, der skal findes nye repræsentanter.

 

Eventuelt

 

Senest opdateret 18-06-2024