Skolebestyrelsesmøde den 6. september 2023

Onsdag den 6. september 2023 18.00-20.00

Forældrerepræsentanter: Asker Thomasen, Gry Bejstrup, Lisbeth Larsen, Martin Sørensen, Martin Skygge, Randi Rønne, Zeki Sadic

Ledelse: Steen Windfeldt

Medarbejdere: Paw Almhøj, Heidi Nielsen

Fraværende:

Mødeleder:


Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Heidi påtager sig ordstyrerrollen i dette skoleår; vi var enige om at det var fint med en gennemgående person til opgaven.

Paw præsenterede sig som den nye medarbejdervalgte.

Godkendt dagsorden med supplerende punkter til eventuelt og tillige et lukket punkt.

Pkt.2. Orientering fra hverdagen
- Ledelse
- Personale
- Elever

Steen orienterede om skolestart, sfo-start etc.

Der blev orienteret om til- og fragang i personalegruppen.

Elevrepræsentanter er endnu ikke valgt og dermed inviteret til skolebestyrelsesmøde.

Pkt. 3. Evaluering af 1. skoledag  

Der var ønske om at K -børn deltog i størst muligt omfang deltog i den almene 1. skoledag.

Første skoledag bør være med fokus på o. klasse og mindre på 1. klasse. Det er vigtigt at forældremøde ikke ligger i skoletiden på 1. skoledag, da (for) mange forældre ikke har mulighed for at deltage.

Fællessang var et rigtig godt indslag og en god tradition, som vi eventuelt udvider med sang inden juleferie.

Pkt. 4. Evaluering af sommer SFO

Der var ønske om flere ekstraordinære sommerferieaktiviteter. Bestyrelsen bakker op om at vi får en procedure, som understøtter at det reelle fremmødte antal børn afstemmes med at der er et passende antal voksne på arbejde. Når der er ture i sommerferien, skal vi have afpasset udbud og efterspørgsel i børnehøjde.

Pkt. 5.Status på mobil fri skole  

Vi har startet op. Det går særligt fint i indskolingen. Smartwatch står på skolemodus (ala flytilstand) i skoletiden.

Erfaringerne er gode; eleverne finder sammen i ”analoge” fællesskaber i frikvarterer etc.

Positive meldinger fra elever: ” Det er faktisk ikke så slemt, når vi har vænnes os til det.” Det giver nye og andre fællesskaber. Orienteringspunkt, kort – på kommende måder.

Pkt. 6. Forældrecafé, et supplement til skole/hjem samtaler  

Kort orientering om mulighed for forældre café på udvalgte onsdage eftermiddage.

Forældremøde – datoer er meldt ud og om muligt kan bestyrelsesmedlemmerne tjekke ind i starten af mødet om muligt.

Pkt. 7. Punkter til næste møde

Pkt. 8. Eventuelt

Punkter til næste møde:

  • Lærerskifte 0. – til første klasse
  • Krav om indkøb af f.eks. elektronik fra forældre. (”Et velasset penalhus)
  • Toiletter i indskolingen, herunder generel rengøring.

Forældrebetaling i skole- og SFO Princip

Princip for lejrskole skal genbesøges.

Skolens brug af CFU – og den nationale melding om mere bog og mindre skærm

Facelift af årshjul

SFO Princip

Generel rengøringsstandard – særligt i SFO

Skoletoiletter

 

Senest opdateret 01-05-2024